<![CDATA[成功大學新聞中心 - 正式主播 (26人)]]> utf-8 2018-05-21 17:09:31 2018-05-21 17:09:31 HeimaVista.com inc <![CDATA[會計系107級 郭怡華]]> 2017-04-12 14:31:50 <![CDATA[中文系108級 楊筑霖]]> 2017-04-12 13:32:30 <![CDATA[台文系107級 巫鴻瑋]]> 2017-04-12 13:31:40 <![CDATA[政治系109級 蘇芷婕]]> 任期106.05月~107.06月

作品:

* 學生主播【第兩百三十四集】

 

]]>
2017-04-12 13:30:21
<![CDATA[中文系107級 吳依玲]]> 2017-04-12 13:28:16 <![CDATA[政治系109級 黃宜婷]]> 2017-04-12 13:27:06 <![CDATA[外文系106級 陳重均]]> 2017-04-12 13:25:57 <![CDATA[交管系108級 毛美能]]> 2017-04-12 13:20:30 <![CDATA[經濟系107級 黃筠捷]]> 2016-06-14 14:48:48 <![CDATA[中文系108級 陳意安]]> 2016-06-14 14:46:22 <![CDATA[外文系107級 李宜家]]> 2016-06-14 14:45:44 <![CDATA[外文系108級 鄭若瑩]]> 2016-06-14 14:37:58 <![CDATA[中文系107級 吳玟誼]]>  

 

]]>
2015-12-29 17:04:21
<![CDATA[統計系106級 江昕蓉]]>  

 

]]>
2015-12-29 16:59:45
<![CDATA[外文系108級 黃詠萱]]>  

 

]]>
2015-12-29 16:58:33
<![CDATA[中文系107級 林軒萱]]>  

 

]]>
2015-12-29 16:56:32
<![CDATA[歷史系106級 胡方哲]]>  

 

]]>
2015-12-29 16:54:43
<![CDATA[《財務長》台文系108級 黃鈺茹]]> 2015-12-29 16:50:35 <![CDATA[政治系108級 簡攸旭]]> 2015-12-29 16:47:02 <![CDATA[台文系107級 黃郁文]]>  
 
 
]]>
2015-07-09 11:47:42
<![CDATA[《公關長》工資管106級 高振鈞]]>  
 
 
]]>
2015-07-09 11:46:29
<![CDATA[外文系107級 賴柔合]]>  
 
 
]]>
2015-07-08 16:57:09
<![CDATA[《事務長》心理系106級 王鈺瑄]]>  
 
 
]]>
2015-07-08 16:41:33
<![CDATA[《秘書長》台文系107級 李家愷]]> 2015-07-08 16:39:03 <![CDATA[《總 召》台文系106級 林子宇]]> 2015-07-08 14:45:29 <![CDATA[《公關長》心理系106級 邱椿萱]]>  
 
 
]]>
2015-07-08 13:47:13